Portal dane.gov.pl – centrum dostępu do danych publicznych w Polsce.

Dane.gov.pl to portal oferujący bezpłatny, bez rejestracji dostęp do informacji publicznej z różnych kategorii.

Dane portalu można ponownie wykorzystywać np. do tworzenia aplikacji bez konieczności składania wniosku, ponadto większość danych udostępniono w otwartych formatach.
Złożenie wniosku jest konieczne tylko wtedy, gdy ktoś chce wykorzystywać dane na innych warunkach niż zostały określone dla konkretnego zasobu.

Kategorie udostępnionych danych to:
– administracja publiczna,
– bezpieczeństwo,
– biznes i gospodarka,
– budżet i finanse publiczne,
– kultura,
– nauka i oświata,
– praca i pomoc społeczna,
– regiony i miasta,
– rolnictwo,
– społeczeństwo,
– sport i turystyka,
– środowisko,
– zdrowie.

Program otwierania danych publicznych wynika z uchwały Rady Ministrów Nr 107/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”, która wyznacza kierunki realizacji polityki w tym zakresie, a jego podstawowym celem jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu. Koordynowanie i monitorowanie realizacji Programu otwierania danych publicznych powierzono Ministrowi Cyfryzacji, jest realizowany również przez członków Rady Ministrów i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Działania na rzecz realizacji polityki otwierania danych publicznych to zapewnienie dostępu do danych – dane dostępne dla każdego do dowolnych celów, kompletne, aktualne, odczytywane maszynowo, bez rejestracji i weryfikacji tożsamości, bez ograniczeń licencyjnych, w oryginalnej formie i powszechnie stosowanych formatach.
Przygotowanie danych jest zgodne ze standardami technicznymi i interoperacyjności, zapewnienie dostępu do nich w możliwie najwyższym stopniu otwartości i najniższym stopniu agregacji, opisanie danych w sposób przyjazny dla użytkownika w komunikatywnym i zrozumiałym dla odbiorcy języku oraz prace nad rozwojem portalu.
Informacje o resortach oraz jednostkach podległych i nadzorowanych realizujących Program otwierania danych publicznych zostały zawarte w „Raporcie nt. rezultatów wdrażania programu otwierania danych publicznych”.

Minister Cyfryzacji jako administrator portalu prowadzi prace koordynacyjne nad realizacją Programu otwierania danych publicznych w szczególności jest odpowiedzialny za wsparcie dostawców w udostępnianiu zasobów na portalu, realizatorów Programu w udostępnianiu danych publicznych, planowanie i koordynowanie działań edukacyjnych, podnoszących kompetencje cyfrowe administracji w zakresie otwartości danych, politykę promowania otwartego dostępu do danych oraz monitorowanie realizacji Programu i udostępnianie na stronie podmiotowej BIP Ministra Cyfryzacji informacji przedstawianej Radzie Ministrów, o której mowa w § 3 ust. 1 uchwały nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”.

Ponadto w 2019 r. w ramach projektu „Otwarte dane: dostęp, standard, edukacja” realizowany był cykl szkoleń dla pracowników administracji. Działania w tym zakresie miały na celu poprawę jakości i otwartości udostępnianych danych oraz zwiększenie świadomości nt. korzyści z udostępniania danych do ponownego wykorzystywania.

Organizowany projekt „Otwarte dane plus” to również przeprowadzenie szkoleń dot. analityki danych. Tematyka otwierania danych publicznych związana jest z szeregiem projektów realizowanych również poza Ministerstwem Cyfryzacji. Szczególną rolę w koordynacji powyższych działań pełni Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), jako organ pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Został on powołanym w celu zapewnienia koordynacji zrealizowania projektów informatycznych administracji rządowej oraz przygotowania dokumentów rządowych związanych z informatyzacją. W 2019 r. Komitet rozpatrzył łącznie 39 projektów dokumentów rządowych, wydał opinię dla 64 projektów informatycznych oraz dokonał przeglądu statusu około 85 projektów informatycznych, na podstawie przedstawianych przez wnioskodawców raportów z postępu rzeczowo-finansowych. Wśród opiniowanych w 2019 r. przez Komitet projektów znajdowały się również projekty związane z otwieraniem danych publicznych m.in. w zakresie repozytorium dostępu otwartego do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem projektu: rozbudowa katalogu usług informatycznych oferowanych przez Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie stworzenia centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych, celem projektu: wytworzenie innowacyjnej infrastruktury do digitalizacji i udostępniania zasobów dóbr kultury posiadanych przez Uniwersytet Warszawski oraz samą ich digitalizację.

Ponadto w celu realizacji zadań otwartości danych opracowywane są półroczne harmonogramy udostępniania danych, które są opiniowane przez Zespół zadaniowy do spraw „Programu otwierania danych publicznych” działający przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Dodaj komentarz