Dane.gov.pl to portal oferujący bezpłatny, bez rejestracji dostęp do informacji publicznej z różnych kategorii.

Dane portalu można ponownie wykorzystywać np. do tworzenia aplikacji bez konieczności składania wniosku, ponadto większość danych udostępniono w otwartych formatach.
Złożenie wniosku jest konieczne tylko wtedy, gdy ktoś chce wykorzystywać dane na innych warunkach niż zostały określone dla konkretnego zasobu.

Kategorie udostępnionych danych to:
– administracja publiczna,
– bezpieczeństwo,
– biznes i gospodarka,
– budżet i finanse publiczne,
– kultura,
– nauka i oświata,
– praca i pomoc społeczna,
– regiony i miasta,
– rolnictwo,
– społeczeństwo,
– sport i turystyka,
– środowisko,
– zdrowie.

Program otwierania danych publicznych wynika z uchwały Rady Ministrów Nr 107/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”, która wyznacza kierunki realizacji polityki w tym zakresie, a jego podstawowym celem jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu. Koordynowanie i monitorowanie realizacji Programu otwierania danych publicznych powierzono Ministrowi Cyfryzacji, jest realizowany również przez członków Rady Ministrów i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Działania na rzecz realizacji polityki otwierania danych publicznych to zapewnienie dostępu do danych – dane dostępne dla każdego do dowolnych celów, kompletne, aktualne, odczytywane maszynowo, bez rejestracji i weryfikacji tożsamości, bez ograniczeń licencyjnych, w oryginalnej formie i powszechnie stosowanych formatach.
Przygotowanie danych jest zgodne ze standardami technicznymi i interoperacyjności, zapewnienie dostępu do nich w możliwie najwyższym stopniu otwartości i najniższym stopniu agregacji, opisanie danych w sposób przyjazny dla użytkownika w komunikatywnym i zrozumiałym dla odbiorcy języku oraz prace nad rozwojem portalu.
Informacje o resortach oraz jednostkach podległych i nadzorowanych realizujących Program otwierania danych publicznych zostały zawarte w „Raporcie nt. rezultatów wdrażania programu otwierania danych publicznych”.

Minister Cyfryzacji jako administrator portalu prowadzi prace koordynacyjne nad realizacją Programu otwierania danych publicznych w szczególności jest odpowiedzialny za wsparcie dostawców w udostępnianiu zasobów na portalu, realizatorów Programu w udostępnianiu danych publicznych, planowanie i koordynowanie działań edukacyjnych, podnoszących kompetencje cyfrowe administracji w zakresie otwartości danych, politykę promowania otwartego dostępu do danych oraz monitorowanie realizacji Programu i udostępnianie na stronie podmiotowej BIP Ministra Cyfryzacji informacji przedstawianej Radzie Ministrów, o której mowa w § 3 ust. 1 uchwały nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”.

Ponadto w 2019 r. w ramach projektu „Otwarte dane: dostęp, standard, edukacja” realizowany był cykl szkoleń dla pracowników administracji. Działania w tym zakresie miały na celu poprawę jakości i otwartości udostępnianych danych oraz zwiększenie świadomości nt. korzyści z udostępniania danych do ponownego wykorzystywania.

Organizowany projekt „Otwarte dane plus” to również przeprowadzenie szkoleń dot. analityki danych. Tematyka otwierania danych publicznych związana jest z szeregiem projektów realizowanych również poza Ministerstwem Cyfryzacji. Szczególną rolę w koordynacji powyższych działań pełni Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), jako organ pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Został on powołanym w celu zapewnienia koordynacji zrealizowania projektów informatycznych administracji rządowej oraz przygotowania dokumentów rządowych związanych z informatyzacją. W 2019 r. Komitet rozpatrzył łącznie 39 projektów dokumentów rządowych, wydał opinię dla 64 projektów informatycznych oraz dokonał przeglądu statusu około 85 projektów informatycznych, na podstawie przedstawianych przez wnioskodawców raportów z postępu rzeczowo-finansowych. Wśród opiniowanych w 2019 r. przez Komitet projektów znajdowały się również projekty związane z otwieraniem danych publicznych m.in. w zakresie repozytorium dostępu otwartego do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem projektu: rozbudowa katalogu usług informatycznych oferowanych przez Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie stworzenia centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych, celem projektu: wytworzenie innowacyjnej infrastruktury do digitalizacji i udostępniania zasobów dóbr kultury posiadanych przez Uniwersytet Warszawski oraz samą ich digitalizację.

Ponadto w celu realizacji zadań otwartości danych opracowywane są półroczne harmonogramy udostępniania danych, które są opiniowane przez Zespół zadaniowy do spraw „Programu otwierania danych publicznych” działający przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.