Kredyty jako operacje bankowe

Kredyt bankowy jest zobowiązaniem o charakterze ekonomicznym, obowiązującym dwie strony.
Z jednej strony bank pozostawia do dyspozycji kredytobiorcy środki finansowe, z drugiej strony kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić te środki wraz z odsetkami w umówionym terminie. Kredytobiorca musi spożytkować udostępnione mu środki na określony z góry w umowie cel.

Banki dostosowują swe oferty kredytowe do potrzeb klientów. Warunki udzielenia kredytu znajdują swe odzwierciedlenie w regulaminach. Operacje kredytowe różnią się pod względem okresu kredytowania, metody udzielenia kredytu, celu i waluty w której, kredyt jest udzielony.

Okres kredytowania może być: krótkoterminowy- kiedy termin spłaty jest krótszy niż rok; średnioterminowy – kiedy okres spłaty waha się od 1 roku do 3 lat; długoterminowy – gdy termin spłaty jest dłuższy niż trzy lata;

Banki udzielają kredytów w różny sposób. Kiedy kredytobiorca zadłuża się w rachunku bieżącym, to pobiera ze swego rachunku środki, powodując powstanie salda debetowego. Każdorazowy wpływ na rachunek z dowolnego tytułu zmniejsza zadłużenie kredytobiorcy.

Kiedy natomiast tworzy się wydzielony rachunek w celu ewidencjonowania i spłat kredytów to bank uruchamia kredyt w rachunku kredytowym.

Wykup przez bank weksla przed terminem płatności z potraceniem odsetek dyskontowych nazywany jest kredytem wekslowym. Trzeba nadmienić, że weksel jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub pełnomocnika do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty w danym terminie. Ten rodzaj kredytowania jest najczęściej stosowany w kredytowaniu kupieckim.

Kredyt lombardowy jest udzielany pod zastaw papierów wartościowych, towarów lub przedmiotów wartościowych. Gdy kwota kredytu przekracza np. ze względu na limity, możliwości jednego banku, stosowany jest kredyt konsorcjalny. Ponadto stosuje się go tez wtedy, gdy bank nie chce ponosić ryzyka kredytowego w całości lub kilka banków zawiera umowę o restrukturyzacji wierzytelności z tytułu wcześniej udzielonych kredytów. Kredyty konsorcjalne są udzielane na przykład przy inwestycjach w drogie instalacje, przejęcia innych firm, restrukturyzacja długów wobec wielu banków.
Przyjmując za kryterium podziału przedmiot kredytowania wyodrębnimy kredyty obrotowe i kredyty inwestycyjne.

Wysokość kredytu obrotowego zależy od wysokości przewidywanych wpłat i jest kredytem krótkoterminowym. Może być kredytowany w rachunku bieżącym lub kredytowym jako kredyt kasowy lub otwarty.
W przypadku kredytu otwartego bank udziela zgody na powstanie salda debetowego w rachunku, natomiast przy kredycie kasowym bank udziela upoważnienia do pobrania z rachunku bieżącego kwoty, która przekracza pokrycie na tym rachunku. Udzielany jest natychmiast.

Kredyt obrotowy na rachunku kredytowym jest produktem bankowym docelowym, czyli przeznaczony jest na konkretny cel i nie jest odnawialny. Może też pokrywać wymagalne zobowiązania klienta, gdy występują przejściowe trudności płatnicze. W rachunku kredytowym udzielany jest także kredyt kasowy, który udzielany jest firmom, u których wystąpił brak środków płatniczych, a klient nie posiada kredytu kasowego w rachunku bieżącym

Poza tym w rachunku kredytowym bank może otworzyć linie kredytowe i kredyt sezonowy.
Linie kredytowe udzielane na określony czas, gdy występuje wysoka powtarzalność operacji w zakresie np.: dostaw towarów, materiałów, surowców, powtarzalnych usług. W umowie nie występują: termin spłaty i kwoty wykorzystania kredytu w postaci transz, ponieważ zależą one od charakteru i częstotliwości transakcji. Natomiast kredyt sezonowy jest szczególnie popularny w przetwórstwie rolno-spożywczym (np. kredyt sezonowy związany z kampanią truskawkową, przeznaczony na sfinansowanie zakupu truskawek, przetworzenia ich i sprzedaży produktów).

Kredyt inwestycyjny jest kredytem średnio- lub długoterminowym, przeznaczony na finansowanie rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących np.: zakup maszyn i urządzeń, obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych, dodatkowy zakup surowców, gdy ma to związek ze wzrostem produkcji lub rozwojem firmy, odsetki w czasie budowy, techniczno-ekonomiczne studium przedinwestycyjne,

Aby otrzymać kredyt inwestycyjny trzeba spełnić określone warunki. Kredytobiorca musi być w dobrej kondycji finansowej i posiadać znaczny wkład własny. Inwestycja musi spełniać wymogi ochrony środowiska oraz posiadać wyraźnie określony moment zakończenia. Bank żąda wiarygodnego zabezpieczenia kredytu a klient powinien mieć korzystna historię kredytową.

Na koniec należy jeszcze zwrócić uwagę czym rożni się kredyt od pożyczki.
Pożyczka ma wymiar gotówkowy, a kredyt może być zarówno gotówkowy jak i bezgotówkowy. Kredyt udzielany est na konkretne cele, pożyczka nie określa na co ma być spożytkowana. Kredyty są udzielane przez banki i zawsze muszą mieć formę pisemną, natomiast umowę pożyczki można zawrzeć ustnie lub pisemnie (wymóg pisemnej umowy następuje, gdy kwota pożyczki przekracza 500 zł) z instytucją lub osobą fizyczną. Pożyczka niekoniecznie musi być produktem odpłatnym, może być darmowa, za to kredyt zawsze jest odpłatny.

Dodaj komentarz